DISCLAIMER
Deze disclaimer is van toepassing op alle toepassingen en applicaties, uitgebaat door GLORIANT BELGIUM BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Coremansstraat 34, ingeschreven in de KBO onder nummer 0464.168.358, of door XPOFLEET B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 2909LK Capelle aan den IJssel, Riviumboulevard 301-320, KvKnr. 64218295 (hierna ook aangeduid met “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document met aandacht te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van onze toepassingen. Door deze toepassingen of applicaties te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze toepassingen niet verder te gebruiken.

1. Aansprakelijkheid
Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen, aangezien wij zelf afhankelijk zijn van verstrekte gegevens door derden. Wij zijn behoudens grove fout of opzet niet aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. In geval van onjuiste of onvolledige informatie weergegeven op een applicatie, of wanneer u voor uw persoonlijke situatie de meest accurate gegevens wenst te bekomen, dient u zich rechtstreeks tot uw werkgever en/of opdrachtgever te wenden die met ons de gebruiksovereenkomst heeft gesloten die de toegang verleent tot het gebruik van de applicatie. Wij spannen ons in om onze applicaties met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Behoudens ingeval van opzet of zware fout kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor technische moeilijkheden, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, eigen soft- en hardware, browser, enz.; schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover wij geen rechtstreekse controle hebben; schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor onze verzekeraar dekking zou verlenen.

2. Externe hyperlinks
Indien de applicatie hyperlinks bevatten naar andere websites waarover geen enkele technische of inhoudelijke controle wordt uitgeoefend, wordt geen enkele garantie geboden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse
of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

3. Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde en geleverde software komen toe aan GLORIANT BELGIUM BVBA. De gebruiker verwerft slechts een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op onze website of applicatie worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke
toestemming van ons.

4. Duur van de gebruikslicentie
De licentie voor het gebruik van de mobiele applicatie is afhankelijk van een gebruiksovereenkomst die tussen ons en de licentienemer wordt afgesloten. Deze licentienemer beslist autonoom om haar eindgebruikers al dan niet toegang tot deze applicatie te verlenen.

Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van de applicaties met onmiddellijke ingang stop te zetten zodra de gebruiksovereenkomst(en) met de licentienemer een einde heeft genomen, en dit om welke reden dan ook.
De gebruiker zal nooit aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding wegens de beëindiging van het gebruiksrecht op de applicatie.

5. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd zal deze wijziging worden aangekondigd via de applicatie, waarna zij in werking zal treden 30 dagen na deze aankondiging. Deze disclaimer werd laatst gewijzigd op datum van 22 februari 2018.

6. Bescherming persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op onze applicatie of website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring http://www.gloriantgroup.com/privacystatement raadplegen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Tenzij anders overeengekomen worden alle contractuele verhoudingen met GLORIANT BELGIUM BVBA en XPOFLEET B.V. beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, afdeling Antwerpen, exclusief territoriaal bevoegd.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
Cette clause de non-responsabilité s’applique à toutes les applications exploitées par GLORIANT BELGIUM BVBA, société de droit belge, ayant son siège social à 2600 Berchem, Coremansstraat 34, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0464.168.358, ou par XPOFLEET B.V., société de droit néerlandais, ayant son siège social à 2909LK Capelle aan den IJssel, Riviumboulevard 301-320, no. de CCI 64218295 (ci-après dénommée « nous »). Nous vous prions de bien vouloir lire avec attention le contenu de ce document, avant d’utiliser nos applications d’une façon ou d’une autre. En utilisant ces applications, vous déclarez expressément accepter le contenu de cette clause de non-responsabilité. Si la lecture de la présente clause de non-responsabilité vous gêne ou si vous n’êtes pas d’accord
avec le contenu de celle-ci, nous vous demandons de ne pas continuer à utiliser les présentes applications.

1. Responsabilité
Nous déployons tous nos efforts pour offrir des informations complètes, exactes, précises et actualisées. En dépit de ces efforts, des inexactitudes peuvent se produire, vu que nous sommes nous-mêmes dépendants des données transmises par des tiers. Nous ne sommes pas responsables de l’exactitude des données transmises sauf en cas de faute grave ou de dol. Au cas où des informations inexactes ou incomplètes seraient affichées sur une
application, ou si vous désirez recevoir les données les plus précises concernant votre situation personnelle, il vous faudra vous adresser directement à votre employeur et/ou donneur d’ordre, qui a conclu avec nous le contrat d’utilisation donnant accès à l’utilisation de l’application.

Nous nous efforçons de protéger nos applications en employant tous les moyens raisonnables et de limiter le plus possible les inconvénients éventuels causés par des erreurs techniques. Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que de mauvaises manœuvres techniques ou des interventions non autorisées se produisent. C’est pour ces
raisons que nous ne pouvons pas non plus garantir d’accès ininterrompu. Sauf en cas de dol ou de grave faute, nous ne pouvons pas être tenus responsables de difficultés techniques, quelle qu’en soit la cause, comme, entre autres, mais sans s’y limiter, les bogues, les virus, une capacité insuffisante, les propres logiciel et hardware, le
navigateur, etc. ; des dommages dus à des cas de force majeure, des faits ou des tiers, sur lesquels nous ne pouvons pas exercer de contrôle direct ; des dommages résultant d’erreurs, qui, quelle que soit leur cause, se produiraient pendant le traitement automatisé de données.

Nous ne sommes pas non plus responsables des dommages indirects ou consécutifs (comme, mais sans s’y limiter, la perte de temps, le préjudice émotionnel, la perte d’une chance, la perte de données, le manque à gagner, etc.). Notre responsabilité est en tout cas limitée au montant pour lequel notre assureur accorderait sa couverture.

2. Hyperliens externes
Si l’application contient des hyperliens vers d’autres sites web, sur lesquels il est impossible d’exercer un contrôle technique ou un contrôle du contenu, aucune garantie se sera offerte quant à l’intégralité ou l’exactitude du contenu, ou quant à la disponibilité de ces sites web et nous déclinons donc toute responsabilité concernant des dommages directs ou indirects résultant de leur utilisation.

3. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel développé et fourni reviennent à GLORIANT BELGIUM BVBA. L’utilisateur acquiert seulement un droit d’utilisation personnel et non cessible. Les textes, images, fichiers son et vidéo, affichés sur notre site web ou notre application, peuvent seulement être reproduits ou communiqués au public après notre autorisation formelle, écrite et préalable.

4. Durée de la licence d’utilisation
La licence d’utilisation de l’application mobile dépend d’un contrat d’utilisation conclu entre le titulaire de licence et nous. Ce titulaire de licence décide de façon autonome de donner ou non accès à ses utilisateurs finaux à cette application. Nous nous réservons le droit de mettre immédiatement fin au droit d’utilisation de son
application, dès que les contrats d’utilisation conclu avec le titulaire de licence a pris fin, et ceci, pour quelque raison que ce soit. L’utilisateur ne pourra jamais réclamer des dommages-intérêts en raison de l’expiration
du droit d’utilisation de l’application.

5. Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment cette clause de non-responsabilité. Si la clause de non-responsabilité est modifiée, cette modification sera annoncée par le biais de l’application, après quoi, elle entrera en vigueur 30 jours après cette annonce. Cette clause de non-responsabilité a été dernièrement modifiée à la date du 22 février 2018.

6. Protection des données personnelles
Nous respectons votre vie privée. Les données que vous introduisez sur notre application ou notre site web sont traitées de façon confidentielle. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre déclaration de confidentialité http://www.gloriantgroup.com/privacystatement

7. Droit applicable et tribunal compétent
Sauf conventions contraires, toutes les relations contractuelles avec GLORIANT BELGIUM BVBA et XPOFLEET B.V. sont régies par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, division Anvers, sont exclusivement compétents territorialement.

DISCLAIMER
This disclaimer is applicable to any and all applications operated by GLORIANT BELGIUM BVBA, a company under Belgian law, having its registered office in (2600) Berchem at the Coremansstraat 34, registered with the Belgian Kruispuntbank voor ondernemingen under number 0464.168.358, or by XPOFLEET B.V., a company under Dutch law, having its registered office in (2909 LK) Capelle aan den IJssel at the Riviumboulevard 301-320, registered with the Chamber of Commerce under number 64218295 (hereinafter also referred to as “we” or “us”). You are kindly requested to read the content of this document carefully before you use our applications in any way whatsoever. By using these applications you expressly agree with the content of this disclaimer. If you experience hinder when reading this disclaimer or if you do not agree with the content thereof then we ask you not to further use these applications.

1. Liability
We make considerable efforts to see to it that the offered information is complete, correct, accurate and up to date. Despite these efforts inaccuracies may occur as we also depend on data supplied by third parties. We are, barring a major fault or intent, not liable for the correctness of the supplied data. In case of incorrect or incomplete information shown on an application or if you want to obtain the most accurate data for your personal situation then you must directly address your employer and/or client who concluded the user agreement with us that provides access to the use of the application. We make an effort to secure our applications through all reasonable means and to limit potential inconveniences caused by technical errors as much as possible. We can, however, not exclude the possibility that incorrect technical manoeuvres or unauthorised interventions take place. That is why we can neither guarantee you uninterrupted access. Barring in case of intent or a major fault we cannot be held liable for technical difficulties, whatever the cause may be, including but not limited to bugs, viruses, insufficient capacity, own software and hardware, browser, etc.; damages that can be blamed on force majeure, facts or third parties that we have no direct control over; damages deriving from mistakes, regardless of their cause, that would take place during the automated processing of data.

We are neither liable for indirect damages or consequential damages (including but not limited to lost time, emotional damages, loss of an opportunity, lost data, lost profit, etc.).

Our liability shall in any case be limited to the amount for which our insurer would offer cover.

2. External hyperlinks
If the application contains hyperlinks to other websites over which no technical or substantive control is exercised then no guarantee whatsoever is given regarding the completeness or the correctness of the content or regarding the availability of these websites and we consequently do not accept any liability whatsoever for any direct or indirect damages deriving from the use thereof.

3. Intellectual property
The intellectual property rights in respect of the developed and delivered software are vested in GLORIANT BELGIUM BVBA. The user merely acquires a personal and nontransferable user right. The texts, images, video files and audio files that are shown on our website or application can only be reproduced or be communicated to the public after our express prior written consent.

4. Term of the user licence
The licence for the use of our applications depends on a user agreement that is concluded between the licensee and us. The said licensee decides autonomously whether or not to grant its end users access to this application. We reserve the right to discontinue the right to use our applications with immediate effect as soon as the user agreement(s) with the licensee come to an end, and the latter for any reason whatsoever. The user can never claim compensation on account of the termination of the right to use the application.

5. Changes
We reserve the right to change this disclaimer at any time. If the disclaimer is changed then the said change shall be announced via the application after which it shall take effect 30 days after this announcement. This disclaimer was lastly changed on 22 February 2018.

6. Personal data protection
We respect your privacy. The data that you enter on our application or website are handled confidentially. For more information you can consult our privacy declaration http://www.gloriantgroup.com/privacystatement

7. Applicable law and competent court
Unless stipulated otherwise, any and all contractual relationships with GLORIANT BELGIUM BVBA and XPOFLEET B.V. are governed by Belgian law. In case of a dispute the courts of the judicial district of Antwerp, Antwerp section, shall have exclusive territorial jurisdiction.